GALERIE

GALLERY

GALERIA
China
Datong - Pingayo
Datong - Pingayo
Guilin-Yangshuo
Marché - Market - Mercado
Pékin - Beijing
Chinoises et Chinois
Shanghai-Suzhou-Tongli
Xian
Datong enneigé
Datong under snow
Datong bajo la nieve
061 062 063 064 065 066
Datong - Grottes de Yungang
Datong - Caves of Yungang
Datong - Grutas de Yungang
067 068 069 070 071 072
Pingyao
Patrimoine mondial de l'UNESCO
Pingyao
World city of UNESCO
Pingyao
patrimonio mundial de la UNESCO
073 074 075 076 077 078
Pingyao
Patrimoine mondial de l'UNESCO
Pingyao
World city of UNESCO
Pingyao
patrimonio mundial de la UNESCO
079 080 081 082 083 084
Pingyao - Temple de Shaolin
Pingyao - Temple of Shaolin
Pingyao - Templo de Shaolin
085 086 087 088 089 090
Taiyuan - Temple du Jinci
Taiyuan - Temple of Jinci
Taiyuan - Templo de Jinci
091 092 093 094 095 096
Taiyuan - Temple du Jinci
Taiyuan - Temple of Jinci
Taiyuan - Templo de Jinci
097 098 099 100 101 102
Taiyuan dans le train
Taiyuan in the train
Taiyuan en el tren
103 104 105 106 107 108

Pour m'envoyez un message - To send me a message - Para escribirme

Hit-Parade